Բուլդոզերի ժամանակը. Հարցազրույց Արթուր Մեսչյանի հետ (Երևան քաղաքի ամսագիր 2011, ամառ)

Այս տարվա սեպտեմբերի 21-ին հանրությանն է ներկայացվելու Մատենադարանի շենքի նոր թևը, որի աոաջին նախագիծը պատրաստ էր դեռ 1980-ականների վերջին։ Նախագծի հեղինակ Արթուր Մեսչյանը, սակայն, մեզ հետ խոսեց ոչ միայն Մատենադարանի, այլև Երևանի ՜ճարտարապետական տեսքի մասին ընդհանրապես՝ փորձելով րացահայտել խորքային խնդիրները ն դրանց հնարավոր լուծումները։

Բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ ախուր վիճակում է հայտնվել Երևանը վերջին տարիներին։ Խոսքս մասնավորապես ճարտարապետական աեսքի մասին է։ Ըստ ձեզ, ործ՞ոնք են դրա պատճառները։

— Կա ձևավորված կարծիք, որ ներկա իրավիճակի մեղավորները ճարտարապետներն են։ Բավական հեշտ բացատրելի և ամենակարևորը՝ հարմար դիրքորոշում է։ Դժվար է ընտելանսւլ այն մտքին, որ տիրող տխուր քաղաքային ներկայացման մասնակիցները րոլորս ենք՝ մեր մայրաքաղաքի անշնորհակալ ժաոանգորդներս։ Քաղաքն ի վերջո նմանվում է նրանց, ովքեր ապրում են այդ միջավայրում և փոխում է իր դեմքը քաղաքացու պատկերին համապսւաասխան։ Չկա, չի եղել և չի լինելու ոչ փոխկապակցված ճարտարապետական միջավայր։ Քաղաքացի և պետություն հասկացություն- ները անբաժան են, նույն ժամանակում են և արձա– գանքվռւմ են «մեր կյանքի փողոցներում» կամ որպես հաջողված եռաձայն մեղեդի, կամ հար՜բած «դաստայի» ոոնոց։ Երևանը մեր կյանքի միջավայրն է, որի մեջ մեզ պարգևված է ապրել՝ կրելով որոշակի շարունակական պաաասխանաավություն, այլ ոչ թե «ազգասիրական» պաթոսով տոգորված երգերի թեմա։

Երևանի արտաքին տեսքի փոփոխության գործընթացը նոր չի սկսվել։ Մայրաքաղաքը դարձել է մեր խառը անցումային ժամանակաշրջանի զո՞հը։

— Սա «ապերոյական կապիտալիգմի» վերջին քսան տարիների արդյունք է։ Հատուկ նվիրվածությամբ և եոանդով ամեն մի «շինող» և բնականաբար «փինող» պատեց բորբոսի հաստ շերւոով՝ կայացած քաղաքի մայթերը, շենքերի ճակաաները։ Իրեն հաաուկ ճաշակով վերաշինեց աոաջին հարկերը, թափանցեց նկուղները մարմնավորելու իր երազած «դուքյանը», որպես հետևանք՝ ամոթով թողնելով կաոույցի հիմքերը և արհամարհելով հենապատերր, վերջնականապես հաստատելով նրանց որպես գալիք երկրաշարժի մարդասպանության քնկոտ ականներ։ Քաղաքային մարազմի աոաջին փուլն էր։ Իհարկե, չխուսափեցին բորբոսից և տանիքները, որտեղ «նոր երևանցին» բարձրագույն նվիրվածությամբ՝ որպես գյուղի պական աան խորհրդանիշ, կաոուցապաաեց քաղաքի հինգերորդ ճակատը, վերահաստատելրվ իր թանկագին ներկայությունը բոլոր հետևանքներով:

Բայց սրանով կարծես թե, մարազմը չավարավեց…

— Բնականաբար հերթը հասավ քաղաքի այգիներին և պուրակներին, ինչր կարելի է համարել մարազմի՝ տա Աստված, ավարտական, երրորդ փուլը։ Միայն «նոր երևանցուն» ծանոթ մեթոդով չորացվեց և կացնահարվեց օղակաձև և ուրիշ ձևեր ռւնեցող րոլոր նախկին այգիների ծառերի զգալի մասր։ Եվ ահա, «նոր երևանցին» իրեն պարգևած բանջար աճեցնելու փոխարեն որոշեց արաադրել նոր բոստանային օբյեկտներ։ Արդյունքում մենք ստացանք աարօրինակ մի ժառանգություն։ Փաստորեն բացի Հանրապետության հրապարակի կառույցներից Երևան քաղաքում չկա ոչ մի շենք, որը չի ենթարկվել որոշակի ագրեսիայի, ես կասեի թաթար-մոնղոլական արշավանքի շարունակողների կողմից։ Չեմ կարծում, որ այս տխուր շարանի մեկնաբանությունր նորություն է սրտամորմոք րնթերցողի համար, հակառակի «կարմիր գրքի» մեջ գրանցված երևանցին գիտի և ճարահատյալ հետևում է այս մարազմի հաղ-թական րնթացքին՝ ցանկանալով… Ամենայն բարիք։

Իսկ ինչպե՞ս մաքրվել։ Դուք ձաճախ նշում եք, որ «ամեն ինչ կարելի է շտկել բուլդոզերների միջոցով»։ Մի՞ թե ամեն ինչ այդքան հեշտ է։

— Ձեր նշած հրաշալի գործիքը՝ բուլդոզերը, բնակա-նաբար խորհրդանիշ է, և նրա հերոսական արշավր մաքրման գործրնթացում պայմանավորված է հասա-րակության սոցիալական պատվերով։ Ցանկացած ինքնամաքրում կուտակված բորբոսից՝ լինի այն քաղաքական, պետական, քաղաքային և բնականա-բար ճարտարապետական, պահանջում է որոշակի զոհաբերություններ, և միայն այդ դեպքում հանրու– թյունր ականատես կլինի «բուլդոզերի» հաղթական րնթացքին։ Շատերր կասեն՝ մենք պատրաստ ենք… Թույլ տվեք չհամաձայնվել որովհետև բոցաշունչ բողոք-ները, ելույթներր և նախապես լարված հարցազրույց-ների մասնակիցները մեծամասամբ՝ որոշակի բացա-ռությամբ, հենց այդ նույն «շինող-փինողներն» են, որոնցից ոչ մեկը պատրաստ չէ ոչ մի զոհաբերության։ ճարտարապետական, քաղաքաշինական ոլորտի տրամաբանական և արարիչ գործընթացը պայմանավորվում է պետության, կառավարության, քաղաքա-պետարանի և ճարտարապետական հանրության հավաքական մասնակցությամբ։ Վերր նշված որևէ բաղադրյալի բացակայության դեպքում չի գործի ոչ մի ծրագիր, և հնարավոր է՝ ապագայում մենք բոլորս ականատես լինենք նոր ցավալի զարգացումների։

Այդ դեպքում՝ ինչի՞ց սկսել։

— Կարծում եմ, առաջինր անհրաժեշտ է վերականգնել ճարտարապետների կորսված կարգավիճակը որպես հասարակության ինտելեկտուալ վերնախավի ամենապատասխանատու և բարձրագույն շերտ, մասնագետներ, ում պարգևված է ճակատագրել մեր կյանքի միջավայրը, այլ ոչ թե, ինչպես հաճախ է պատահում, կիսագրագետ պատվիրատուների խուլ ու հնազանդ սպասավորներ։ Իհարկե, կան գրագետ և հետաքրքիր մոտեցումներ, իհարկե կան արժանի նոր շինություններ, իհարկե կան նվիրյալ ճարտարապետներ և բանիմաց կառուցապատողներ, իհարկե Երևանր, անկախ առկա հարձակումից, շարունակում է մնալ հմայիչ միջավայր։ Սակայն այս բացառությունների թիվը խիստ սահմանափակ է։ Մյուս կողմից, իհարկե, պետք է նշեմ, որ վիճակը շտկել հնարավոր է, միանշանակ։ Միայն պետք է կամք և նվիրվածություն։

Շատ շուաով կսւվարտվի Մաաենադարանի շենքի նոր թևի շինարարությունը ձեր նախագծով...

— Դժվար է խոսել մի կառույցի մասին, որի ավարտին մնացել են խաշված ամիսներ։ Միակ իմ հույսը, որպես ճարտարապետի՝ վերջնակետին հասցնել մի կառույց, որը կհամապատասխանի Մատենադարանի բոլոր պահանջներին։ Իսկ նորակառույցը կգրավի իր աեղը ոչ որպես ներխուժած անկոչ hյուր, այլ առկա գլխավոր մասնաշենքի տրամաբանական շարունակություն։ վելի կարևոր է նշել Մատենադարանի նոր ծրագրերի մասին, որոնք րնդգրկում են գլխավոր մասնաշենքի, հարթակների և Մաշտոցի պողոտայից մինչև Մատենադարան տանող ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները։ Այսպիսով հուսովեմ՝ 2012 թվականին մենք կավարտենք ամբողջ համալիրի շինարարական աշխատանքները, կավարտենք մի գործընթաց, որր, կարծում եմ, կարևոր է բոլորիս համար։ Եվ հենց այդ կարևորությունն է, որ վերջերս իմ ուշադրությունը սևեռեց Սուրբ էջմիածնի տարածքում կառուցվող գրադարանի մասին լուրերին։ Մենք բոլորս գնահատում ենք հայ բարերարների նվիրումն ու հայրենասիրական եոանդր և բնականաբար չենք կարող երախտապարտ չլինել կարևոր հոգևոր արժեք հանդիսացող նոր կառույցի ֆինանսավորման համար։ Սակայն տարակուսանք է առաջացնում այն, որ իրենց ցանկությամբ, հուսով եմ՝ ոչ պարտադրանքով, այն կոչվելու է Մատենադարան՝ կրելով տեր և տիկին բարեգործների անունը։ Թույլ տվեք իմ տարակուսանքը հայտնել այդ կապակցությամբ և հիշեցնել որ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի առկայությունը իսպառ վերացնում է երկրորդ տեր և տիկին անունը կրող պատասխանատու անվանման հնարավորությունր։ Հիշեցնեմ, որ մեծագույն բարերար Մանթաշովը կտրականապես արգելեց հիշատակել իր անունը նույնիսկ Թիֆլիսի և Բաքվի օպերային թատրոնների պատերին, պարտադրեց դեն շպրտել Շալյապինին նվիրված դաշնամուրին փակցված նվիրատուի անունը՝ բացականաչելով. «Մանթաշովր դաշնամուր նվագել չգիտի»։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանր միակն է։ Ինչպես միակն է Երևանը։

Արտավազդ Եփազարյան

228 Responses

 1. Pingback: nba 2k17 mt

 2. Pingback: fifa 17 points

 3. Pingback: Nonis café, nonis café,Places to eat in Birmingham al, nonis cafe birmingham al, nonis cafe menu,Best restaurants in Birmingham al,places to eat in 5 points south birmingham al,five points birmingham restaurants,restaurants in five points south birm

 4. Pingback: Your Friendly Bitcoin Marketplace

 5. Pingback: clomy

 6. Pingback: removals from uk to ireland

 7. Pingback: APKBucket

 8. Pingback: 100 layer of lipstick

 9. Pingback: Hindi Sex Story

 10. Pingback: mold remediation

 11. Pingback: this link

 12. Pingback: testosterone isocaproate online

 13. Pingback: tivibu

 14. Pingback: mu2zen

 15. Pingback: ESOMalls

 16. Pingback: ESOMalls

 17. Pingback: mu2zen

 18. Pingback: tosgold

 19. Pingback: mu2zen

 20. Pingback: ESOMalls

 21. Pingback: esoconcept

 22. Pingback: ESOMalls

 23. Pingback: ESOMalls

 24. Pingback: tosgold

 25. Pingback: mu2zen

 26. Pingback: mu2zen

 27. Pingback: tosgold

 28. Pingback: elderscrollsonlinetips

 29. Pingback: mu2zen

 30. Pingback: hcg diet plain

 31. Pingback: sol partners curry

 32. Pingback: sol partners

 33. Pingback: business directory Bangladesh

 34. Pingback: business directory Namibia

 35. Pingback: Fabled CEO

 36. Pingback: link

 37. Pingback: fairchild group reviews

 38. Pingback: primoxyl

 39. Pingback: lawyers

 40. Pingback: women on women

 41. Pingback: Firstrow

 42. Pingback: econs tuition

 43. Pingback: Free Adult Chat

 44. Pingback: business directory Finland

 45. Pingback: https://buffedd.com/reviews/patriot-power-greens

 46. Pingback: telephone portable

 47. Pingback: is motor club america a scam

 48. Pingback: Best Online Tamil News

 49. Pingback: Best Best Online News in the World

 50. Pingback: cheap Albion online gold

 51. Pingback: ceinture hermes femme

 52. Pingback: mammut clothing sale

 53. Pingback: cole haan outlet online

 54. Pingback: patagonia outlet online

 55. Pingback: mammut ultimate jacket

 56. Pingback: nfl sports store

 57. Pingback: cheap balmain jeans

 58. Pingback: Barbour Outlet Online

 59. Pingback: keen shoes outlet locations

 60. Pingback: mbt shoes online

 61. Pingback: hermes belt outlet

 62. Pingback: Victoria's Secret online

 63. Pingback: hunter boots store

 64. Pingback: mens belstaff jacket sale

 65. Pingback: vibram fivefingers for cheap

 66. Pingback: Arcteryx jackets Sale

 67. Pingback: rene caovilla espadrilles

 68. Pingback: foulard hermes

 69. Pingback: vibram five fingers outlet store

 70. Pingback: hunter boots for cheap

 71. Pingback: lk bennett sale shoes

 72. Pingback: skechers online

 73. Pingback: Original louis vuitton outlet

 74. Pingback: canada goose outlet store

 75. Pingback: occhiali da sole ray ban offerte

 76. Pingback: fake id texas

 77. Pingback: scannable fake id uk

 78. Pingback: new balance outlet

 79. Pingback: LK Bennett outlet online

 80. Pingback: chaussure hermes femme

 81. Pingback: fake id guide

 82. Pingback: barbour quilted jackets men

 83. Pingback: Occhiali Da Sole Oakley

 84. Pingback: create fake id

 85. Pingback: merrell winter boots sale

 86. Pingback: charges for fake id

 87. Pingback: fake id cc

 88. Pingback: wisconsin fake id

 89. Pingback: superbad fake id

 90. Pingback: fake college id

 91. Pingback: ray ban occhiali da sole a goccia

 92. Pingback: fake id provisional

 93. Pingback: fake id photo

 94. Pingback: fake id printer

 95. Pingback: arkansas fake id

 96. Pingback: occhiali ray ban in offerta

 97. Pingback: fake id ireland

 98. Pingback: fake scannable id

 99. Pingback: us fake id

 100. Pingback: buy cheap nfl jerseys

 101. Pingback: oakley sunglasses for sale

 102. Pingback: connecticut fake id

 103. Pingback: Un paio di occhiali da sole ray ban

 104. Pingback: fake id usa

 105. Pingback: fake id vs real

 106. Pingback: fake id card maker

 107. Pingback: Alexander Mcqueen Outlet Online

 108. Pingback: fake caller id

 109. Pingback: pliage foulard hermes

 110. Pingback: sellier hermes

 111. Pingback: ugg discount store

 112. Pingback: make fake id card

 113. Pingback: i need a fake id

 114. Pingback: diy fake id

 115. Pingback: fake id felony

 116. Pingback: how to get a fake id

 117. Pingback: fake id online

 118. Pingback: using fake id

 119. Pingback: scannable fake id

 120. Pingback: patagonia on sale

 121. Pingback: fake id proof of age

 122. Pingback: fake id master

 123. Pingback: lk bennett shoes online outlet

 124. Pingback: cole haan discount

 125. Pingback: get a fake id

 126. Pingback: colorado fake id

 127. Pingback: jimmy choo sandals sale

 128. Pingback: Pierre Hardy outlet online

 129. Pingback: canada goose jackets sale online

 130. Pingback: fake ID online

 131. Pingback: best fake id sites

 132. Pingback: chanel outlet store online

 133. Pingback: Cheap Gucci outlet

 134. Pingback: canada goose outlet store

 135. Pingback: occhiali sci oakley

 136. Pingback: fake id washington

 137. Pingback: womens moncler jackets on sale

 138. Pingback: arcteryx outlet online

 139. Pingback: mammut outlet store

 140. Pingback: patagonia outlet online

 141. Pingback: north face womens jacket sale

 142. Pingback: fake id vs real

 143. Pingback: fake Iowa id card

 144. Pingback: louis vuitton shop

 145. Pingback: georgia fake id

 146. Pingback: european fake id

 147. Pingback: fake id generator

 148. Pingback: fake id usa

 149. Pingback: fake id penalty

 150. Pingback: fake id online maker

 151. Pingback: cheap bans

 152. Pingback: ray bands cheap

 153. Pingback: cheap oakleys for sale

 154. Pingback: ray bans sunglasses cheap

 155. Pingback: cheap ray bans

 156. Pingback: cheap rayban

 157. Pingback: how to get a fake id

 158. Pingback: cheap bans

 159. Pingback: fake id for sale

 160. Pingback: fake student id

 161. Pingback: fake id master

 162. Pingback: buy Kansas fake id

 163. Pingback: where can i get a legit fake id

 164. Pingback: real ids for sale

 165. Pingback: nj fake id

 166. Pingback: fake id Cleveland

 167. Pingback: fake id online

 168. Pingback: buying fake id online safe

 169. Pingback: Alaska fake id laws

 170. Pingback: buy a drivers license

 171. Pingback: fake id penalty Massachusetts

 172. Pingback: real id virginia

 173. Pingback: where can you get a fake id

 174. Pingback: fake id north carolina

 175. Pingback: where can you buy a fake id

 176. Pingback: Air max pas cher

 177. Pingback: Air max pas cher

 178. Pingback: Air max pas cher

 179. Pingback: Air max pas cher

 180. Pingback: cheap fake id

 181. Pingback: irish fake id templates

 182. Pingback: how do i get fake id

 183. Pingback: fake Kansas identification card

 184. Pingback: fake id KansasCity

 185. Pingback: whats the best state to get a fake id from

 186. Pingback: fake id consequences Maryland

 187. Pingback: fake id that scan

 188. Pingback: novelty id maker

 189. Pingback: really good fakes id review

 190. Pingback: fake id cards that look real

 191. Pingback: fake drivers license maker

 192. Pingback: best fake id

 193. Pingback: fake id rhode island

 194. Pingback: fake id penalty Washington

 195. Pingback: where to buy fake id

 196. Pingback: fake NorthCarolina driver's license

 197. Pingback: where can i get the best fake id

 198. Pingback: really good fake id

 199. Pingback: fake NewHampshire license

 200. Pingback: how to make your fake id look real

 201. Pingback: where do people get fake ids

 202. Pingback: fake Alaska can

 203. Pingback: Pennsylvania fake id template

 204. Pingback: real looking fake ids

 205. Pingback: kansas id card

 206. Pingback: alberta identification card

 207. Pingback: fake id nz

 208. Pingback: Raleigh-Durham-ChapelHill fake id

 209. Pingback: fake id nyc

 210. Pingback: cravate hermes occasion

 211. Pingback: Home

 212. Pingback: Billeder af vore Gravhunde

 213. Pingback: hair&nu

 214. Pingback: om salongen

 215. Pingback: BOUNCY CASTLE HIRE SURREY

 216. Pingback: Nyhistoria

 217. Pingback: golden goose soldes

 218. Pingback: crossingthreshold

 219. Pingback: Vibro plates in Gorey

 220. Pingback: website

 221. Pingback: weibsite

 222. Pingback: 2011_catch_news.html

 223. Pingback: sac golden goose

 224. Pingback: chaussures hermes femme

 225. Pingback: baskets golden goose

 226. Pingback: sac hermes pas cher

 227. Pingback: ceinture hermes pas cher

 228. Pingback: sac constance hermes prix

Leave a Reply