Բուլդոզերի ժամանակը. Հարցազրույց Արթուր Մեսչյանի հետ (Երևան քաղաքի ամսագիր 2011, ամառ)

Այս տարվա սեպտեմբերի 21-ին հանրությանն է ներկայացվելու Մատենադարանի շենքի նոր թևը, որի աոաջին նախագիծը պատրաստ էր դեռ 1980-ականների վերջին։ Նախագծի հեղինակ Արթուր Մեսչյանը, սակայն, մեզ հետ խոսեց ոչ միայն Մատենադարանի, այլև Երևանի ՜ճարտարապետական տեսքի մասին ընդհանրապես՝ փորձելով րացահայտել խորքային խնդիրները ն դրանց հնարավոր լուծումները։

Բոլորս տեսնում ենք, թե ինչ ախուր վիճակում է հայտնվել Երևանը վերջին տարիներին։ Խոսքս մասնավորապես ճարտարապետական աեսքի մասին է։ Ըստ ձեզ, ործ՞ոնք են դրա պատճառները։

— Կա ձևավորված կարծիք, որ ներկա իրավիճակի մեղավորները ճարտարապետներն են։ Բավական հեշտ բացատրելի և ամենակարևորը՝ հարմար դիրքորոշում է։ Դժվար է ընտելանսւլ այն մտքին, որ տիրող տխուր քաղաքային ներկայացման մասնակիցները րոլորս ենք՝ մեր մայրաքաղաքի անշնորհակալ ժաոանգորդներս։ Քաղաքն ի վերջո նմանվում է նրանց, ովքեր ապրում են այդ միջավայրում և փոխում է իր դեմքը քաղաքացու պատկերին համապսւաասխան։ Չկա, չի եղել և չի լինելու ոչ փոխկապակցված ճարտարապետական միջավայր։ Քաղաքացի և պետություն հասկացություն- ները անբաժան են, նույն ժամանակում են և արձա– գանքվռւմ են «մեր կյանքի փողոցներում» կամ որպես հաջողված եռաձայն մեղեդի, կամ հար՜բած «դաստայի» ոոնոց։ Երևանը մեր կյանքի միջավայրն է, որի մեջ մեզ պարգևված է ապրել՝ կրելով որոշակի շարունակական պաաասխանաավություն, այլ ոչ թե «ազգասիրական» պաթոսով տոգորված երգերի թեմա։

Երևանի արտաքին տեսքի փոփոխության գործընթացը նոր չի սկսվել։ Մայրաքաղաքը դարձել է մեր խառը անցումային ժամանակաշրջանի զո՞հը։

— Սա «ապերոյական կապիտալիգմի» վերջին քսան տարիների արդյունք է։ Հատուկ նվիրվածությամբ և եոանդով ամեն մի «շինող» և բնականաբար «փինող» պատեց բորբոսի հաստ շերւոով՝ կայացած քաղաքի մայթերը, շենքերի ճակաաները։ Իրեն հաաուկ ճաշակով վերաշինեց աոաջին հարկերը, թափանցեց նկուղները մարմնավորելու իր երազած «դուքյանը», որպես հետևանք՝ ամոթով թողնելով կաոույցի հիմքերը և արհամարհելով հենապատերր, վերջնականապես հաստատելով նրանց որպես գալիք երկրաշարժի մարդասպանության քնկոտ ականներ։ Քաղաքային մարազմի աոաջին փուլն էր։ Իհարկե, չխուսափեցին բորբոսից և տանիքները, որտեղ «նոր երևանցին» բարձրագույն նվիրվածությամբ՝ որպես գյուղի պական աան խորհրդանիշ, կաոուցապաաեց քաղաքի հինգերորդ ճակատը, վերահաստատելրվ իր թանկագին ներկայությունը բոլոր հետևանքներով:

Բայց սրանով կարծես թե, մարազմը չավարավեց…

— Բնականաբար հերթը հասավ քաղաքի այգիներին և պուրակներին, ինչր կարելի է համարել մարազմի՝ տա Աստված, ավարտական, երրորդ փուլը։ Միայն «նոր երևանցուն» ծանոթ մեթոդով չորացվեց և կացնահարվեց օղակաձև և ուրիշ ձևեր ռւնեցող րոլոր նախկին այգիների ծառերի զգալի մասր։ Եվ ահա, «նոր երևանցին» իրեն պարգևած բանջար աճեցնելու փոխարեն որոշեց արաադրել նոր բոստանային օբյեկտներ։ Արդյունքում մենք ստացանք աարօրինակ մի ժառանգություն։ Փաստորեն բացի Հանրապետության հրապարակի կառույցներից Երևան քաղաքում չկա ոչ մի շենք, որը չի ենթարկվել որոշակի ագրեսիայի, ես կասեի թաթար-մոնղոլական արշավանքի շարունակողների կողմից։ Չեմ կարծում, որ այս տխուր շարանի մեկնաբանությունր նորություն է սրտամորմոք րնթերցողի համար, հակառակի «կարմիր գրքի» մեջ գրանցված երևանցին գիտի և ճարահատյալ հետևում է այս մարազմի հաղ-թական րնթացքին՝ ցանկանալով… Ամենայն բարիք։

Իսկ ինչպե՞ս մաքրվել։ Դուք ձաճախ նշում եք, որ «ամեն ինչ կարելի է շտկել բուլդոզերների միջոցով»։ Մի՞ թե ամեն ինչ այդքան հեշտ է։

— Ձեր նշած հրաշալի գործիքը՝ բուլդոզերը, բնակա-նաբար խորհրդանիշ է, և նրա հերոսական արշավր մաքրման գործրնթացում պայմանավորված է հասա-րակության սոցիալական պատվերով։ Ցանկացած ինքնամաքրում կուտակված բորբոսից՝ լինի այն քաղաքական, պետական, քաղաքային և բնականա-բար ճարտարապետական, պահանջում է որոշակի զոհաբերություններ, և միայն այդ դեպքում հանրու– թյունր ականատես կլինի «բուլդոզերի» հաղթական րնթացքին։ Շատերր կասեն՝ մենք պատրաստ ենք… Թույլ տվեք չհամաձայնվել որովհետև բոցաշունչ բողոք-ները, ելույթներր և նախապես լարված հարցազրույց-ների մասնակիցները մեծամասամբ՝ որոշակի բացա-ռությամբ, հենց այդ նույն «շինող-փինողներն» են, որոնցից ոչ մեկը պատրաստ չէ ոչ մի զոհաբերության։ ճարտարապետական, քաղաքաշինական ոլորտի տրամաբանական և արարիչ գործընթացը պայմանավորվում է պետության, կառավարության, քաղաքա-պետարանի և ճարտարապետական հանրության հավաքական մասնակցությամբ։ Վերր նշված որևէ բաղադրյալի բացակայության դեպքում չի գործի ոչ մի ծրագիր, և հնարավոր է՝ ապագայում մենք բոլորս ականատես լինենք նոր ցավալի զարգացումների։

Այդ դեպքում՝ ինչի՞ց սկսել։

— Կարծում եմ, առաջինր անհրաժեշտ է վերականգնել ճարտարապետների կորսված կարգավիճակը որպես հասարակության ինտելեկտուալ վերնախավի ամենապատասխանատու և բարձրագույն շերտ, մասնագետներ, ում պարգևված է ճակատագրել մեր կյանքի միջավայրը, այլ ոչ թե, ինչպես հաճախ է պատահում, կիսագրագետ պատվիրատուների խուլ ու հնազանդ սպասավորներ։ Իհարկե, կան գրագետ և հետաքրքիր մոտեցումներ, իհարկե կան արժանի նոր շինություններ, իհարկե կան նվիրյալ ճարտարապետներ և բանիմաց կառուցապատողներ, իհարկե Երևանր, անկախ առկա հարձակումից, շարունակում է մնալ հմայիչ միջավայր։ Սակայն այս բացառությունների թիվը խիստ սահմանափակ է։ Մյուս կողմից, իհարկե, պետք է նշեմ, որ վիճակը շտկել հնարավոր է, միանշանակ։ Միայն պետք է կամք և նվիրվածություն։

Շատ շուաով կսւվարտվի Մաաենադարանի շենքի նոր թևի շինարարությունը ձեր նախագծով...

— Դժվար է խոսել մի կառույցի մասին, որի ավարտին մնացել են խաշված ամիսներ։ Միակ իմ հույսը, որպես ճարտարապետի՝ վերջնակետին հասցնել մի կառույց, որը կհամապատասխանի Մատենադարանի բոլոր պահանջներին։ Իսկ նորակառույցը կգրավի իր աեղը ոչ որպես ներխուժած անկոչ hյուր, այլ առկա գլխավոր մասնաշենքի տրամաբանական շարունակություն։ վելի կարևոր է նշել Մատենադարանի նոր ծրագրերի մասին, որոնք րնդգրկում են գլխավոր մասնաշենքի, հարթակների և Մաշտոցի պողոտայից մինչև Մատենադարան տանող ճանապարհի վերակառուցման աշխատանքները։ Այսպիսով հուսովեմ՝ 2012 թվականին մենք կավարտենք ամբողջ համալիրի շինարարական աշխատանքները, կավարտենք մի գործընթաց, որր, կարծում եմ, կարևոր է բոլորիս համար։ Եվ հենց այդ կարևորությունն է, որ վերջերս իմ ուշադրությունը սևեռեց Սուրբ էջմիածնի տարածքում կառուցվող գրադարանի մասին լուրերին։ Մենք բոլորս գնահատում ենք հայ բարերարների նվիրումն ու հայրենասիրական եոանդր և բնականաբար չենք կարող երախտապարտ չլինել կարևոր հոգևոր արժեք հանդիսացող նոր կառույցի ֆինանսավորման համար։ Սակայն տարակուսանք է առաջացնում այն, որ իրենց ցանկությամբ, հուսով եմ՝ ոչ պարտադրանքով, այն կոչվելու է Մատենադարան՝ կրելով տեր և տիկին բարեգործների անունը։ Թույլ տվեք իմ տարակուսանքը հայտնել այդ կապակցությամբ և հիշեցնել որ Մաշտոցի անվան Մատենադարանի առկայությունը իսպառ վերացնում է երկրորդ տեր և տիկին անունը կրող պատասխանատու անվանման հնարավորությունր։ Հիշեցնեմ, որ մեծագույն բարերար Մանթաշովը կտրականապես արգելեց հիշատակել իր անունը նույնիսկ Թիֆլիսի և Բաքվի օպերային թատրոնների պատերին, պարտադրեց դեն շպրտել Շալյապինին նվիրված դաշնամուրին փակցված նվիրատուի անունը՝ բացականաչելով. «Մանթաշովր դաշնամուր նվագել չգիտի»։ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան Մատենադարանր միակն է։ Ինչպես միակն է Երևանը։

Արտավազդ Եփազարյան

580 Responses

 1. Pingback: nba 2k17 mt

 2. Pingback: fifa 17 points

 3. Pingback: Nonis café, nonis café,Places to eat in Birmingham al, nonis cafe birmingham al, nonis cafe menu,Best restaurants in Birmingham al,places to eat in 5 points south birmingham al,five points birmingham restaurants,restaurants in five points south birm

 4. Pingback: Your Friendly Bitcoin Marketplace

 5. Pingback: clomy

 6. Pingback: removals from uk to ireland

 7. Pingback: APKBucket

 8. Pingback: 100 layer of lipstick

 9. Pingback: Hindi Sex Story

 10. Pingback: mold remediation

 11. Pingback: this link

 12. Pingback: testosterone isocaproate online

 13. Pingback: tivibu

 14. Pingback: mu2zen

 15. Pingback: ESOMalls

 16. Pingback: ESOMalls

 17. Pingback: mu2zen

 18. Pingback: tosgold

 19. Pingback: mu2zen

 20. Pingback: ESOMalls

 21. Pingback: esoconcept

 22. Pingback: ESOMalls

 23. Pingback: ESOMalls

 24. Pingback: tosgold

 25. Pingback: mu2zen

 26. Pingback: mu2zen

 27. Pingback: tosgold

 28. Pingback: elderscrollsonlinetips

 29. Pingback: mu2zen

 30. Pingback: hcg diet plain

 31. Pingback: sol partners curry

 32. Pingback: sol partners

 33. Pingback: business directory Bangladesh

 34. Pingback: business directory Namibia

 35. Pingback: Fabled CEO

 36. Pingback: link

 37. Pingback: fairchild group reviews

 38. Pingback: primoxyl

 39. Pingback: lawyers

 40. Pingback: women on women

 41. Pingback: Firstrow

 42. Pingback: econs tuition

 43. Pingback: Free Adult Chat

 44. Pingback: business directory Finland

 45. Pingback: https://buffedd.com/reviews/patriot-power-greens

 46. Pingback: telephone portable

 47. Pingback: is motor club america a scam

 48. Pingback: Best Online Tamil News

 49. Pingback: Best Best Online News in the World

 50. Pingback: cheap Albion online gold

 51. Pingback: ceinture hermes femme

 52. Pingback: mammut clothing sale

 53. Pingback: cole haan outlet online

 54. Pingback: patagonia outlet online

 55. Pingback: mammut ultimate jacket

 56. Pingback: nfl sports store

 57. Pingback: cheap balmain jeans

 58. Pingback: Barbour Outlet Online

 59. Pingback: keen shoes outlet locations

 60. Pingback: mbt shoes online

 61. Pingback: hermes belt outlet

 62. Pingback: Victoria's Secret online

 63. Pingback: hunter boots store

 64. Pingback: mens belstaff jacket sale

 65. Pingback: vibram fivefingers for cheap

 66. Pingback: Arcteryx jackets Sale

 67. Pingback: rene caovilla espadrilles

 68. Pingback: foulard hermes

 69. Pingback: vibram five fingers outlet store

 70. Pingback: hunter boots for cheap

 71. Pingback: lk bennett sale shoes

 72. Pingback: skechers online

 73. Pingback: Original louis vuitton outlet

 74. Pingback: canada goose outlet store

 75. Pingback: occhiali da sole ray ban offerte

 76. Pingback: fake id texas

 77. Pingback: scannable fake id uk

 78. Pingback: new balance outlet

 79. Pingback: LK Bennett outlet online

 80. Pingback: chaussure hermes femme

 81. Pingback: fake id guide

 82. Pingback: barbour quilted jackets men

 83. Pingback: Occhiali Da Sole Oakley

 84. Pingback: create fake id

 85. Pingback: merrell winter boots sale

 86. Pingback: charges for fake id

 87. Pingback: fake id cc

 88. Pingback: wisconsin fake id

 89. Pingback: superbad fake id

 90. Pingback: fake college id

 91. Pingback: ray ban occhiali da sole a goccia

 92. Pingback: fake id provisional

 93. Pingback: fake id photo

 94. Pingback: fake id printer

 95. Pingback: arkansas fake id

 96. Pingback: occhiali ray ban in offerta

 97. Pingback: fake id ireland

 98. Pingback: fake scannable id

 99. Pingback: us fake id

 100. Pingback: buy cheap nfl jerseys

 101. Pingback: oakley sunglasses for sale

 102. Pingback: connecticut fake id

 103. Pingback: Un paio di occhiali da sole ray ban

 104. Pingback: fake id usa

 105. Pingback: fake id vs real

 106. Pingback: fake id card maker

 107. Pingback: Alexander Mcqueen Outlet Online

 108. Pingback: fake caller id

 109. Pingback: pliage foulard hermes

 110. Pingback: sellier hermes

 111. Pingback: ugg discount store

 112. Pingback: make fake id card

 113. Pingback: i need a fake id

 114. Pingback: diy fake id

 115. Pingback: fake id felony

 116. Pingback: how to get a fake id

 117. Pingback: fake id online

 118. Pingback: using fake id

 119. Pingback: scannable fake id

 120. Pingback: patagonia on sale

 121. Pingback: fake id proof of age

 122. Pingback: fake id master

 123. Pingback: lk bennett shoes online outlet

 124. Pingback: cole haan discount

 125. Pingback: get a fake id

 126. Pingback: colorado fake id

 127. Pingback: jimmy choo sandals sale

 128. Pingback: Pierre Hardy outlet online

 129. Pingback: canada goose jackets sale online

 130. Pingback: fake ID online

 131. Pingback: best fake id sites

 132. Pingback: chanel outlet store online

 133. Pingback: Cheap Gucci outlet

 134. Pingback: canada goose outlet store

 135. Pingback: occhiali sci oakley

 136. Pingback: fake id washington

 137. Pingback: womens moncler jackets on sale

 138. Pingback: arcteryx outlet online

 139. Pingback: mammut outlet store

 140. Pingback: patagonia outlet online

 141. Pingback: north face womens jacket sale

 142. Pingback: fake id vs real

 143. Pingback: fake Iowa id card

 144. Pingback: louis vuitton shop

 145. Pingback: georgia fake id

 146. Pingback: european fake id

 147. Pingback: fake id generator

 148. Pingback: fake id usa

 149. Pingback: fake id penalty

 150. Pingback: fake id online maker

 151. Pingback: cheap bans

 152. Pingback: ray bands cheap

 153. Pingback: cheap oakleys for sale

 154. Pingback: ray bans sunglasses cheap

 155. Pingback: cheap ray bans

 156. Pingback: cheap rayban

 157. Pingback: how to get a fake id

 158. Pingback: cheap bans

 159. Pingback: fake id for sale

 160. Pingback: fake student id

 161. Pingback: fake id master

 162. Pingback: buy Kansas fake id

 163. Pingback: where can i get a legit fake id

 164. Pingback: real ids for sale

 165. Pingback: nj fake id

 166. Pingback: fake id Cleveland

 167. Pingback: fake id online

 168. Pingback: buying fake id online safe

 169. Pingback: Alaska fake id laws

 170. Pingback: buy a drivers license

 171. Pingback: fake id penalty Massachusetts

 172. Pingback: real id virginia

 173. Pingback: where can you get a fake id

 174. Pingback: fake id north carolina

 175. Pingback: where can you buy a fake id

 176. Pingback: Air max pas cher

 177. Pingback: Air max pas cher

 178. Pingback: Air max pas cher

 179. Pingback: Air max pas cher

 180. Pingback: cheap fake id

 181. Pingback: irish fake id templates

 182. Pingback: how do i get fake id

 183. Pingback: fake Kansas identification card

 184. Pingback: fake id KansasCity

 185. Pingback: whats the best state to get a fake id from

 186. Pingback: fake id consequences Maryland

 187. Pingback: fake id that scan

 188. Pingback: novelty id maker

 189. Pingback: really good fakes id review

 190. Pingback: fake id cards that look real

 191. Pingback: fake drivers license maker

 192. Pingback: best fake id

 193. Pingback: fake id rhode island

 194. Pingback: fake id penalty Washington

 195. Pingback: where to buy fake id

 196. Pingback: fake NorthCarolina driver's license

 197. Pingback: where can i get the best fake id

 198. Pingback: really good fake id

 199. Pingback: fake NewHampshire license

 200. Pingback: how to make your fake id look real

 201. Pingback: where do people get fake ids

 202. Pingback: fake Alaska can

 203. Pingback: Pennsylvania fake id template

 204. Pingback: real looking fake ids

 205. Pingback: kansas id card

 206. Pingback: alberta identification card

 207. Pingback: fake id nz

 208. Pingback: Raleigh-Durham-ChapelHill fake id

 209. Pingback: fake id nyc

 210. Pingback: cravate hermes occasion

 211. Pingback: Home

 212. Pingback: Billeder af vore Gravhunde

 213. Pingback: hair&nu

 214. Pingback: om salongen

 215. Pingback: BOUNCY CASTLE HIRE SURREY

 216. Pingback: Nyhistoria

 217. Pingback: golden goose soldes

 218. Pingback: crossingthreshold

 219. Pingback: Vibro plates in Gorey

 220. Pingback: website

 221. Pingback: weibsite

 222. Pingback: 2011_catch_news.html

 223. Pingback: sac golden goose

 224. Pingback: chaussures hermes femme

 225. Pingback: baskets golden goose

 226. Pingback: sac hermes pas cher

 227. Pingback: ceinture hermes pas cher

 228. Pingback: sac constance hermes prix

 229. Pingback: sac hermes birkin

 230. Pingback: ugg boots sale womens

 231. Pingback: arcteryx sale vancouver

 232. Pingback: cheap ecco sale

 233. Pingback: coach factory outlet store

 234. Pingback: michael kors coupon code 2016

 235. Pingback: cavalli dresses online

 236. Pingback: chanel store boston

 237. Pingback: cheap ecco outlet

 238. Pingback: callaway 2 iron for sale

 239. Pingback: chanel for sale

 240. Pingback: mulberry handbags sale

 241. Pingback: moschino bags online

 242. Pingback: cheap Sergio Rossi shoes

 243. Pingback: cheap moncler online

 244. Pingback: cheap mulberry handbags

 245. Pingback: roger vivier online

 246. Pingback: Alexander Wang Outlet

 247. Pingback: Factory Christian Louboutin

 248. Pingback: buy ecco shoes online

 249. Pingback: discount patagonia shirts

 250. Pingback: valentino outlet online

 251. Pingback: is louis vuitton outlet authentic

 252. Pingback: cheap canada goose jackets online

 253. Pingback: cheap longchamp outlet

 254. Pingback: balmain leather jeans

 255. Pingback: vibram fivefingers outlet online

 256. Pingback: balmain jeans uk

 257. Pingback: emu boots outlet

 258. Pingback: where to buy a louis vuitton bag

 259. Pingback: barbour outlet store

 260. Pingback: factory mk outlet

 261. Pingback: ecco shoes store

 262. Pingback: Merrell Shoes sale

 263. Pingback: Coach Outlet Locations

 264. Pingback: lv outlet locations

 265. Pingback: balmain dress look alikes

 266. Pingback: coach handbags outlet

 267. Pingback: balmain jeans barneys

 268. Pingback: north face store online

 269. Pingback: goose feather jacket sale

 270. Pingback: cheap stuart weitzman shoes

 271. Pingback: lv outlet online

 272. Pingback: arcteryx canada online

 273. Pingback: north face outlet online

 274. Pingback: valentino shoes sale outlet

 275. Pingback: coach sale

 276. Pingback: true religion online shop

 277. Pingback: moncler jackets outlet

 278. Pingback: alexander mcqueen outlet store

 279. Pingback: callaway discount

 280. Pingback: cheap moncler jackets online

 281. Pingback: north face outlet berkeley

 282. Pingback: north face on sale

 283. Pingback: callaway golf club sets for sale

 284. Pingback: Callaway Golf store

 285. Pingback: stuart weitzman sandals

 286. Pingback: belstaff uk store

 287. Pingback: lancel outlet store

 288. Pingback: the north face mens jackets sale

 289. Pingback: coach outlet store online free shipping

 290. Pingback: Roberto Cavalli online

 291. Pingback: ugg outlet online

 292. Pingback: mulberry bayswater bag

 293. Pingback: juicy couture outlet locations

 294. Pingback: timberland outlet store

 295. Pingback: lk bennett skirts outlet

 296. Pingback: Factory Michael Kors Outlet Online

 297. Pingback: north face for cheap

 298. Pingback: Mulberry Outlet Online

 299. Pingback: hermes for sale

 300. Pingback: cheap moncler jackets

 301. Pingback: camicia burberry donna

 302. Pingback: chanel outlet online

 303. Pingback: belstaff jackets motorcycle

 304. Pingback: mont blanc bags

 305. Pingback: belstaff factory outlet

 306. Pingback: valentino sandali outlet

 307. Pingback: Rene Caovilla on sale

 308. Pingback: fitflop outlet store

 309. Pingback: patagonia outlet store

 310. Pingback: ugg outlet store

 311. Pingback: mulberry outlet prices

 312. Pingback: cheap valentino outlet

 313. Pingback: discount ecco coupon

 314. Pingback: belstaff for cheap

 315. Pingback: stuart weitzman outlet online

 316. Pingback: buy chanel bags

 317. Pingback: louis vuitton wallet

 318. Pingback: marmot down coats on sale

 319. Pingback: sciarpa burberry grigia

 320. Pingback: discount roger vivier

 321. Pingback: barbour wellies sale

 322. Pingback: hermes outlet store

 323. Pingback: pierre hardy london

 324. Pingback: cheap marmot jackets

 325. Pingback: Louis Vuitton Handbags Outlet

 326. Pingback: merrell sale

 327. Pingback: patagonia discount

 328. Pingback: chanel bags store

 329. Pingback: Victoria's Secret outlet

 330. Pingback: mcm handbags for sale

 331. Pingback: michael kors coupons 2016

 332. Pingback: true religion for sale

 333. Pingback: high quality balmain replica

 334. Pingback: keen factory store

 335. Pingback: arcteryx store online

 336. Pingback: michael kors outlet online

 337. Pingback: ecco outlet online

 338. Pingback: emporio armani perfume

 339. Pingback: coach factory online sale

 340. Pingback: coach outlet store online

 341. Pingback: roberto cavalli outlet

 342. Pingback: uggs store online

 343. Pingback: sergio rossi shoes online

 344. Pingback: emu outlet store

 345. Pingback: barbour jackets usa

 346. Pingback: ecco outlet

 347. Pingback: michael kors coupon code 2016

 348. Pingback: merrell boots on sale

 349. Pingback: Jack Wolfskin Jackets Outlet

 350. Pingback: karen millen outlet uk

 351. Pingback: michael kors promo code watches

 352. Pingback: golden goose saldi

 353. Pingback: Cheapest Louis Vuitton

 354. Pingback: cheap patagonia jackets

 355. Pingback: oakley sunglasses sale

 356. Pingback: arcteryx on sale

 357. Pingback: 時計 ブランド 人気

 358. Pingback: ウブロスーパーコピー時計

 359. Pingback: mont blanc online

 360. Pingback: フェイク 苔 玉 作り方

 361. Pingback: ロレックス スーパーコピー n級品

 362. Pingback: ロレックス スーパーコピー 見分け方

 363. Pingback: レプリカ時計

 364. Pingback: patagonia outlet dillon

 365. Pingback: 激安スーパーコピーブランド

 366. Pingback: バセロンコンスタンチンスーパーコピー

 367. Pingback: シャネル コピー 時計

 368. Pingback: reebok outlet store

 369. Pingback: ポールピココピー

 370. Pingback: ロレックス デイトナ レプリカ

 371. Pingback: cheap Louis Vuitton outlet

 372. Pingback: リシャール·ミルコピー

 373. Pingback: tall emu boots

 374. Pingback: ロレックス デイトナ コピー

 375. Pingback: 時計 パイロット

 376. Pingback: 時計 スーパーコピー 代引き

 377. Pingback: イミテーション時計

 378. Pingback: ブランド時計販売

 379. Pingback: ベル&ロス コピー

 380. Pingback: n級 時計

 381. Pingback: スーパーコピー 購入

 382. Pingback: 福岡 高級時計店

 383. Pingback: iwc スーパーコピー 見分け

 384. Pingback: スイス 時計 価 格

 385. Pingback: ロレックス偽物時計

 386. Pingback: ブライトリング スーパーコピー

 387. Pingback: オメガ時計 レプリカ

 388. Pingback: 時計 お店

 389. Pingback: 時計買取専門店

 390. Pingback: 高級時計 レプリカ

 391. Pingback: 激安時計

 392. Pingback: ecco shoes outlet

 393. Pingback: タグ-ホイヤ-レプリカ

 394. Pingback: コピー時計

 395. Pingback: カシオ電波ソーラー腕時計

 396. Pingback: occhiali ray ban vista

 397. Pingback: スーパーコピー時計通販

 398. Pingback: 激安ブランドコピー専門店

 399. Pingback: rebecca minkoff outlet online

 400. Pingback: 世界の時計メーカーランキング

 401. Pingback: balmain outlet online

 402. Pingback: jimmy choo shop online

 403. Pingback: 時計 通販 激安

 404. Pingback: 時計の通販

 405. Pingback: oakley for cheap

 406. Pingback: 腕 時計 人気

 407. Pingback: keen outlet online

 408. Pingback: marmot on sale

 409. Pingback: roger vivier sale

 410. Pingback: 時計 ブランド スイス

 411. Pingback: i 時計コピー激安 こ

 412. Pingback: burberry sneakers uomo

 413. Pingback: jimmy choo online

 414. Pingback: louis vuitton for cheap

 415. Pingback: buy ecco online

 416. Pingback: スーパー コピー サイト

 417. Pingback: patagonia jackets sale

 418. Pingback: ランキング 時計

 419. Pingback: hermes bags outlet

 420. Pingback: cheap mammut jackets

 421. Pingback: ゼニス コピー 時計

 422. Pingback: furla outlet online

 423. Pingback: barbour on sale

 424. Pingback: スイス 時計 ブランド

 425. Pingback: Barbour International Sale

 426. Pingback: ブランドコピー時計 bbs

 427. Pingback: Factory Coach Bags Outlet

 428. Pingback: michael kors sale

 429. Pingback: Armani Outlet Store

 430. Pingback: north face store new york

 431. Pingback: i シャネル スーパーコピー リュック き

 432. Pingback: belstaff store online

 433. Pingback: cheap fitflop online

 434. Pingback: i アンティーク 時計 意味 と

 435. Pingback: Ugg Outlet Online

 436. Pingback: jimmy choo sale

 437. Pingback: ブルカリブランドコピー

 438. Pingback: (PANERAI)パネライコピー時計

 439. Pingback: ブルガリ コピー 時計

 440. Pingback: adidas outlet store orlando

 441. Pingback: buy uggs online

 442. Pingback: cheap adidas shoes

 443. Pingback: shop victoria secret online

 444. Pingback: cheap keen shoes

 445. Pingback: cheap mont blanc

 446. Pingback: cole haan outlet

 447. Pingback: dkny shoes outlet

 448. Pingback: cole haan on sale

 449. Pingback: coach factory outlet online login

 450. Pingback: cheap patagonia online

 451. Pingback: patagonia outlet online

 452. Pingback: Sergio Rossi store online

 453. Pingback: herve leger uk

 454. Pingback: pierre hardy slider

 455. Pingback: patagonia uk outlet

 456. Pingback: new balance outlet

 457. Pingback: cheap ugg sale

 458. Pingback: ecco golf shoes outlet

 459. Pingback: cheap prada bags

 460. Pingback: mulberry outlet coupon

 461. Pingback: toms shoes outlet

 462. Pingback: Armani Outlet online

 463. Pingback: Balmain Jeans Sale

 464. Pingback: patagonia outlet store

 465. Pingback: fitflop outlet online

 466. Pingback: cyber monday patagonia

 467. Pingback: cheap barbour online

 468. Pingback: ralph lauren on sale

 469. Pingback: cheapest lv outlet

 470. Pingback: coach factory outlet online store

 471. Pingback: factory patagonia outlet

 472. Pingback: coach bags store

 473. Pingback: michael kors promo code watches

 474. Pingback: buy parajumpers

 475. Pingback: Discount Montblanc Pens

 476. Pingback: mk black friday outlet

 477. Pingback: factory ecco outlet

 478. Pingback: north face factory outlet

 479. Pingback: cheap louis vuitton sale

 480. Pingback: ecco uk locator

 481. Pingback: louis vuitton handbags on sale

 482. Pingback: roberto cavalli perfume sale

 483. Pingback: cheap sports jerseys for sale

 484. Pingback: Sergio Rossi outlet

 485. Pingback: Asics Outlet Online

 486. Pingback: fitflop on sale

 487. Pingback: coach factory outlet store online

 488. Pingback: toms outlet online

 489. Pingback: belstaff motorcycle boots

 490. Pingback: where can i buy vibram five fingers in stores

 491. Pingback: cheap Pierre Hardy

 492. Pingback: mont blanc pens sale

 493. Pingback: coach outlet online shopping

 494. Pingback: discount barbour

 495. Pingback: nfl store online

 496. Pingback: lv outlet store

 497. Pingback: Rene Caovilla store online

 498. Pingback: Rene Caovilla outlet online

 499. Pingback: parajumpers nyc

 500. Pingback: Henri Lloyd outlet

 501. Pingback: north face jacket womens sale

 502. Pingback: cheap arcteryx jackets

 503. Pingback: ecco online sale

 504. Pingback: cheap arcteryx jackets

 505. Pingback: hunter boots outlet

 506. Pingback: oakley store online

 507. Pingback: patagonia country

 508. Pingback: parajumpers outlet online

 509. Pingback: michael kors outlet store

 510. Pingback: hunter on sale

 511. Pingback: Stuart Weitzman sale

 512. Pingback: balmain for sale

 513. Pingback: ralph lauren polo store

 514. Pingback: balmain for cheap

 515. Pingback: ugg moccasins sale

 516. Pingback: cheap arcteryx

 517. Pingback: prada bags for sale

 518. Pingback: cheap emu boots

 519. Pingback: Roger Vivier outlet online

 520. Pingback: Vivienne Westwood online

 521. Pingback: jacket sale canada

 522. Pingback: ralph lauren outlet store

 523. Pingback: true religion shirts

 524. Pingback: cheap new balance sale

 525. Pingback: lv store location

 526. Pingback: MCM Sale

 527. Pingback: Victoria's Secret on sale

 528. Pingback: discount michael kors

 529. Pingback: uk stuart weitzman

 530. Pingback: parajumpers store online

 531. Pingback: Mont Blanc Outlet online

 532. Pingback: marmot outlet store

 533. Pingback: nike inc management

 534. Pingback: prada bags store

 535. Pingback: adidas shoes sale

 536. Pingback: parajumpers usa

 537. Pingback: balmain outlet online

 538. Pingback: louis vuitton usa

 539. Pingback: Coach USA Factory Outlet

 540. Pingback: merrell on sale

 541. Pingback: Michael Kors Handbags Outlet

 542. Pingback: roger vivier online shopping

 543. Pingback: coach outlet online

 544. Pingback: prada outlet store

 545. Pingback: parajumpers outlet online

 546. Pingback: coach factory online

 547. Pingback: barbour outlet online

 548. Pingback: coach handbags outlet

 549. Pingback: arcteryx outlet online

 550. Pingback: ralph lauren polo online

 551. Pingback: louis vuitton outlet uk

 552. Pingback: mulberry bags outlet

 553. Pingback: cheap true religion

 554. Pingback: north face jackets outlet

 555. Pingback: moncler outlet store

 556. Pingback: cole haan for cheap

 557. Pingback: moncler on sale

 558. Pingback: north face for cheap

 559. Pingback: herve leger dresses sale

 560. Pingback: north face jackets sale

 561. Pingback: north face store online

 562. Pingback: cheap marmot

 563. Pingback: fjallraven outlet online

 564. Pingback: berghaus tent sale

 565. Pingback: vivienne westwood outlet store

 566. Pingback: fjallraven for sale

 567. Pingback: vivienne westwood sale

 568. Pingback: cheap womens birkenstocks

 569. Pingback: berghaus online

 570. Pingback: fjallraven store

 571. Pingback: fjallraven uk sale

 572. Pingback: birkenstock store

 573. Pingback: berghaus outlet shop

 574. Pingback: birkenstock shoes online

 575. Pingback: birkenstock sale

 576. Pingback: Hollaween Shower Curtains

 577. Pingback: vivienne westwood outlet online

 578. Pingback: belstaff for cheap

 579. Pingback: toms price outlet bloomingdale il

 580. Pingback: toms shoes outlet online coupons

Leave a Reply